Informace k MČR 2021

POKYN PŘEDSEDY ČSMG

12. 9. 2021

ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKY NA MČR

Na základě výstupů z valné hromady a dalších podnětů a skutečností, vycházejících z nestandardní situace vzniklé v důsledku dlouhodobého nouzového stavu, rozhodl ČSMG následovně:

  1. Lékařské prohlídky od sportovního lékaře jsou v tomto roce vyžadovány pouze pro kategorie Juniorky-A a Seniorky-A. Ostatní kategorie mohou mít vystaven posudek ke zdravotní způsobilosti ke sportu od praktického / dětského lékaře.
  2. V souladu s reprezentační smlouvou dle ustanovení VI.1. určuje tímto ČSMG, že preventivní lékařskou prohlídku je možné absolvovat u jakéhokoliv sportovního lékaře.

UPOZORNĚNÍ K PŘIHLÁŠKÁM A DOKLADŮM POTŘEBNÝM NA MČR

Dále na základě vašich četných dotazů upozorňujeme a upřesňujeme:

  • Přihlášky na MČR, včetně MT seniorek s přímým postupem, podávají oddíly prostřednictvím svých oblastních komisí. Pouze na MČR v Ostravě (NST-B a JUN-B) provedou oddíly přihlášení online prostřednictvím www.rgform.eu a oblastem zašlou pouze informaci o přihlášených závodnicích na vědomí.
  • Průkazky TR a RO jsou prodlouženy do konce roku 2021 (viz rozhodnutí PMG ze 4.12.2020), není třeba vystavovat nové. Naopak závodnice, kterým platnost skončila, musí požádat o vystavení nové průkazky.
  • Rozhodnutím PMG ze dne 4.12.2020 byl též zrušen formulář „Záznam o činnosti“ (skládačka), kam se vyznačovaly zdravotní prohlídky. Kdo tam má již potvrzenu zdravotní prohlídku platnou na rok 2021, může toto ještě letos přechodně použít. Ostatní závodnice budou již dokládat potvrzení o zdravotní způsobilosti na formulářích vystavených lékařem. Na lékařem vystaveném formuláři / potvrzení musí být výslovně uvedeno, že se jedná o „Zdravotní způsobilost ke sportu“. Nelze tedy použít obecný formulář, že byla prohlídka provedena, ale bez uvedení verdiktu sportovní způsobilosti, nebo např. často vystavovaný formulář o „Způsobilosti k ozdravnému pobytu či škole v přírodě“ – taková potvrzení nebudou moci býti při kontrole dokladů uznána. Prosím, předejte všem rodičům tuto informaci a kontrolujte potvrzení, které vám předávají.
  • Při prezenci na MČR musí oddíl předložit potvrzení registrovaných členů oddílu pro daný rok vystavený ČSMG na základě registrace.
  • Pro omluvy závodnic, včetně omluv ze zdravotních důvodů, slouží jednotný formulář, který je přílohou soutěžního řádu.V Dokumentech k soutěžím je aktualizována
  • Pomocná tabulka soutěží pro VP, kde je nově specifikováno, že pro vybrané kategorie se povinnost manipulace s náčiním v nedominantní paži v prvcích BD týká dle FIG jen míče a stuhy.

Upozornění: pokud je v některém dokumentu (soutěžní řád, rozpis, …) uvedeno odlišně, platí výše uvedené ustanovení.

V Praze dne 12. 9. 2021

Jiří Herian, předseda ČSMG

Pokyn předsedy ČSMG ze dne 12.9.2021