Informace k procesu harmonizace činnosti ČSMG s nařízením EU č. 2016/679, obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR)

V současné době je v rámci ČSMG prováděn odborný právní audit a srovnávací analýza činnosti ČSMG z hlediska jejího souladu s požadavky GDPR.

Jedná se o poměrně složitý a časově náročný proces, protože nejsou k dispozici téměř žádné závazné výklady nařízení EU či bližší metodika pro specifickou oblast sportu. Situaci komplikuje i skutečnost, že v České republice dosud nebyl přijat ani příslušný právní předpis, který by řešil otázky výslovně ponechané v působnosti národních předpisů. Zpracování potřebné dokumentace se z tohoto důvodu časově protahuje.

Po dokončení auditu budou doporučení daná ČSMG s právní relevancí pro jednotlivé členy kluby předány i jejich předsedům jako podklad a pomoc pro dosažení souladu s nařízením GDPR dle navržených opatření ke sjednání nápravy tam, kde nejsou požadavky na zpracování osobních údajů v souladu s GDPR plně zajištěny.

I přes snahu ČSMG pomoci svým členům s implementací GDPR je však již nyní nutné vyvinout i určitou vlastní aktivitu ze strany jednotlivých členských klubů.

ČSMG Vám doporučuje zajistit si od svých členů především souhlas se zpracováním osobních údajů dle přiloženého formuláře.

Dále ČSMG upozorňuje na Vaši povinnost, že dle GDPR jste povinni předat každé osobě, jejíž osobní údaje zpracováváte, informace o zpracování osobních údajů a jejich právech dle čl. 13 GDPR, a to při získání osobních údajů (přihláška do klubu) nebo na žádost dotčeného subjektu. Pro účely splnění této informační povinnosti Vám doporučujeme zveřejnit přiložené prohlášení.

V případě jakýchkoliv pochybností o správnosti zpracování osobních údajů ve Vaší organizaci pak doporučujeme provedení vlastního právního auditu, neboť jen takto se můžete vyhnout možným problémům a sankcím, které by Vám mohly být kontrolními orgány za porušení povinností vyplývajících z GDPR uloženy.

Pokud byste měli v souvislosti s implementací GDPR jakékoliv nejasnosti, je možno Vaše dotazy zasílat na ČSMG.

Prohlášení - vzor

Souhlas se zpracování osobních údajů - vzor